هدر سایت
- -

یکی از مسائل کیفی ردیف در تلاوت

یکی از مهارتهای ردیف خوانی در تلاوت قرآن آن است که زمانیکه قاری از ردیف خاصی در تلاوت خود استفاده می کند، آن ردیف به کیفیت فنی و قدرت تنغیم وی کمک کرده و کیفیت تلاوت را ارتقاء دهد.