هدر سایت
- -

یکی از مصادیق تحرک در لحن

انتقال از درجه صوتی اجرای نغمه به درجه غماز و برگشت به درجه قبل در ترتیل بسیار حائز اهمیت است چون موجب ایجاد تحرک لحنی آن خواهد شد.