هدر سایت
- -

یکی از مصادیق خارج لحنی

لرزش هایی که تحت اختیار قاری مورد استفاده قرار نمی گیرد خارج محسوب می شود.