هدر سایت
- -

یکی از مهارتهای مهم اجرای هر مقام

یکی از مهارتهای مهم اجرای هر مقامی، اجرای درجات اوج آن مقام است.