هدر سایت
- -

یکی از مهمترین مسائل پایه ای اجرای الحان

از مهمترین مسئله پایه ای اجرای الحان، در ابتدا تبعیت از یک ردیف لحنی می باشد. عدم تبعیت از ردیف لحنی مناسب باعث برهم ریختگی تلاوت و عدم اجرای یک تلاوت مطلوب خواهد شد.