هدر سایت
- -

یک دلیل برای رعایت حروف مستفله و مستعلیه

عدم توجه به رعایت حروف استفال و استعلاء باعث ایجاد اصوات غیر موسیقایی و عیر لحنی می شود.