هدر سایت
- -

یک راه برای تقویت صامت خوانی

برای تقویت قرائت صامت خوانی باید روزانه چند صفحه ترتیل خوانی کرد. ترتیل خواندن موجب تثبیت قواعد خواهد شد.