هدر سایت
- -

یک راه برای تقویت لحن بیانی

یکی از راه های بسیار مهم و کاربردی برای تقویت لحن بیانی، تمرینات فصیح خوانی است. فصیح خوانی ای که در جامعه قرآنی امروزه مطرح است چیزی جز اجرای مسائل تجویدی نیست و ارتباطی با فصیح خوانی ندارد. در فصیح خوانی، حالت دکلمه وجود دارد و حداقلی از تجوید رعایت می شود. در واقع فصیح خوانی مطرح با فصیح خوانی ای که در اصل وجود دارد متفاوت است. در فصیح خوانی باید دکلمه و حرکات بیانی وجود داشته باشد. همچنین حداقلی از تجوید رعایت می شود که لازمه قرائت بعضی حروف می باشد. داشتن سرعت مناسب و عرف تکلم عرب نیز در فصیح خوانی مطرح است.