هدر سایت
- -

یک راه علمی برای تقویت عضله دیافراگم

یک راه علمی برای تقویت عضله دیافراگم:

برای تقویت عضله دیافراگم می توان از یک شمع استفاده کرد. شمع را در فاصله ده سانتی متری دهان خود قرار داده و سپس تنفس دیافراگمی کرده به طوری که حجم هر دو ریه از هوا به صورت کامل پر شده و کلیه عضلات نیز رها و آزاد باشند. سپس شمع را در فاصله ای که عرض شد قرار داده به طوری که شعله آن خاموش نشود هوا را از دهان خارج می کنیم. این تمرین باعث تقویت عضله دیافراگم خواهد شد.