هدر سایت
- -

یک نکته در مورد استفاده از دست در تلاوت

استفاده از دست در تلاوت باید در راستای کارهای فنی باشد. استفاده های غیر فنی و در جهت جلب توجه و انجام کارهای نامأنوس مورد تأیید نمی باشد.