هدر سایت
- -

یک نکته در مورد طنین صدا

با افزایش پرده صوتی نباید طنین صدا تغییر کند.