هدر سایت
- -

نکات تلاوت

استفاده مداوم از یک پرده ی صوتی خاص در تلاوت به صورت مداوم در واقع بی هنری محسوب می شود