هدر سایت
- -

4 عامل بیان موسیقایی

در بیان موسیقایی 4 عامل وجود دارد که از آن تحت عنوان بیان چهاربُعدی یاد می شود. در تلاوت قرآن به دو مؤلفه اول توجه می گردد:

الف): بُعد اول خط ملودی

ب): بُعد دوم: پردازش صوتی

ج): بُعد سوم: بکارگیری هارمونی و آکورد

د): بُعد چهارم: بکارگیری ساز