هدر سایت
- -

کمیت تحریرها

کمیت تحریرها در جذابیت تلحین نقش مهمی دارد. افزایش کمیت تحریرها به شرط جذاب شدن و کنترل آنها ارزش پیدا می کند نه صرف ازیاد تحریر.