هدر سایت
- -

تمرینات صوتی

در تمرینات صوتی باید روی تکنیک خوانندگی و مهارتهای اجرایی توجه شود نه صرف خواندن. برای مثال اولین مسئله در تکنیک خواندن، انتخاب پرده صوتی مناسب است. نحوه نشستن و میمیک صورت جزو مهارتهای اولیه تکنیک خوانندگی محسوب می شود.