هدر سایت
- -

دو وجه هر آهنگ

هر آهنگی دارای دو وجه است:

الف): وجه معنایی یا آن چیزی که از ملودی برداشت می شود.

ب): وجه موسیقایی