هدر سایت
- -

تمرین تطبیق

تمرین تطبیق بعد از تقلید از قطعه ای خاص، موجب تقویت کیفیت اجرا، تسلط در تلحین و بروز خلاقیت می گردد.