هدر سایت
- -

تمرین برای سه هدف صورت می گیرد

تمرین کردن با سه هدف صورت می گیرد:

الف): تمرین برای فراگیری مطلب جدید

ب): تمرین برای دوره کردن مطالب فراگرفته شده

ج): تمرین برای تثبیت مطالب فراگرفته شده