هدر سایت
- -

تنوع در استفاده از فرم تحریرها

تنوع در استفاده از فرم تحریرها موجب زیبایی ملودی و ارتقاء کیفیت تنغیم و پردازش صوت می گردد. تحریرهای متنوعی در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار می گیرد که به چند مورد اشاره می گردد:

تحریرهای توگلویی                   تحریرهای قدرتی              تحریرهای مالشی              تحریرهای ولومی

تحریرهای سایشی                    تحریرهای تند                  تحریرهای انتقالی