هدر سایت
- -

آسیب ضعف در انعطاف صدا

ضعف در انعطاف صدا موجب ناکوکی می شود. این موضوع در آیین نامه کشورهای اسلامی با عنوان انتقالُ الصحیح بین الطبقات و عدم النشاز شناخته می شود.