هدر سایت
- -

اثرات عدم تمرین

عدم تمرین به مرور موجب ایجاد تکلفات مختلفی از جمله تکلفات لفظی، صوتی، ذهنی و تنغیمی و … در خواننده می شود. تمرینات صوتی باید روزانه و مستمر باشد تا صدای خواننده رشد کند و مهارتهای کسب شده را نیز حفظ کند.