هدر سایت
- -

شیوه قراء سبعه در قرائت کلمه فبهدهم اقتده در سوره انعام

قراء سبعه در قرائت کلمه فبهدهم اقتده به چهار شیوه عمل کرده اند:

بعضی هاء را در وصل و وقف به سکت خوانده اند مانند عاصم.

بعضی بدون قرائت هاء، به حرف دال کسره داده اند.

بعضی به حرف هاء کسره داده اند

بعضی با اشباع می خوانند