هدر سایت
- -

رعایت وزن کلمه

رعایت وزن کلمه به نحوه اداءالحروف، عدم ضربه به حروف و رعایت حق و مستحق حروف وابسته است.