هدر سایت
- -

یکی از روش هایی تست استعداد موسیقایی

یکی از روش هایی که می توان استعداد موسیقایی را تست نمود، اجرای نیمه کاره ملودی و کامل کردن آن توسط متعلم است.