هدر سایت
- -

دو عامل مهم در جابجایی درجات صوتی

در جابجایی درجات صوتی، دو عامل مطبوعیت (اجرای سالم) و مطلوبیت (زیبا، جذاب و پردازش شده) باید مورد دقت قرار گیرد.