هدر سایت
- -

تحریرهای غیرملودیک و ملودیک

تحریرها از نظر تعداد در صوت و از نظر موسیقایی در لحن مورد بررسی قرار می گیرند. تحریرهایی که در صوت مورد بررسی قرار می گیرد را تحریرهای غیرملودیک و تحریرهایی که در لحن مورد بررسی قرار می گیرند را تحریرهای ملودیک می گویند.