هدر سایت
- -

حالت و فرم بدن هنگام اجرا

از اولین مواردی که یک خواننده حرفه ای باید به آن توجه کند حالت بدن و فرم آن است. در هنگام تلاوت نیز نباید بدن و گردن قاری حالت افتادگی و خمودگی داشته باشد.