هدر سایت
- -

ساده سازی قفلات

از موضوعات مهم تنغیم، ساده سازی قفلات متناسب با بافت جمله موسیقایی است. این مهارت به خواننده کمک می کند تا بتواند ملودی خود را در صورت عدم توانایی مناسب، به صورت صحیح تنظیم و جمع کند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید