هدر سایت
- -

نکات تلاوت

در شیوه ترتیل، الحان و نغمات به شکل ساده تر و خلاصه تر شده تری ارائه می شوند که این امر می تواند زمینه آشنایی گوش را با نغمات و آهنگ ها پیش از مرحله تقلید به روش تحقیق که در آن نغمات گسترده تر و مشکل تر هستند بیشتر فراهم کند.

استاد غلامرضا شاه میوه