میزان مد حروف مقطعه

حروف مقطعه به لحاظ میزان مد به چهار دسته تقسیم می شوند:

حرف الفعدم کشش
حی طهر4 حرکت یا 2 الف
سنقص لکم6 حرکت یا 3 الف
حرف عین4 یا 6 حرکت 2 یا 3 الف

نظرات بسته شده است.