مشهورترین روش 11 درجه ای

مشهورترین روش 11 درجه ای بر اساس الگوی لحنی مقام حسینی و نیشابورک است که به شیوه بیات از درجه چهار و انتقال به راست و سپس انتقال تا درجه هشتم مقام راست اجرا می شود. این شیوه به دو شکل اجرا از درجه چهار و اجرا از درجه هشتم بیات و انتقال به درجه چهارم و انتقال به راست اجرا می شود که هر دو به یک نتیجه منتج می شوند.

نظرات بسته شده است.