درسنامه های آموزشی

سبک شخصی (بخش دوم)

باید توجه کرد امروزه نيز سبك و روش هاي سنتي و ناکارامد جوابگو نبوده و بايد در اين زمينه مطالعات بيشتري صورت پذيرد. در پایان به عمده دلايلي كه براي…

سبک شخصی (بخش اول)

نکته بعدی که باید به آن اشاره کنیم این است که همه خوانندگان و از جمله قاریانی که غیرتقلیدی می خوانند، همه صاحب سبک هستند. بدین معنی که هر شخصی…

علل تفاوت و تمایز مکاتب و سبک ها

💠 در خصوص تفاوت سبک با مکتب مؤلفات مختلفی توسط صاحب نظران مطرح شده است که به چند مورد اشاره می گردد: حوزه نگرش ها، برنامه های نغمی و بیان…

نبر شناسی سوره مبارکه مطففین

نبر شناسی سوره مبارکه مطففین – آیه 1 نبر شناسی سوره مبارکه مطففین – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه مطففین – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه مطففین –…

علل تفاوت و تمایز مکاتب و سبک ها

در خصوص تفاوت سبک با مکتب مؤلفات مختلفی توسط صاحب نظران مطرح شده است که به چند مورد اشاره می گردد: 1): تدوین و شکل خاص ردیف ها 2): تکنیک…

سبک و طریق

2 – سبک سبک ها در تلاوت قرآن می توانند برخاسته از مکاتب یاد شده باشند. بنابراین سبک زیرشاخه مکتب است. سبک یا اسلوب در تلاوت، میزانی از نوآوری و…

نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق

نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق –…

نبر شناسی سوره مبارکه بروج

نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه بروج –…

نبر شناسی سوره مبارکه طارق

نبر شناسی سوره مبارکه طارق – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه طارق – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه طارق – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه طارق –…

نبر شناسی سوره مبارکه اعلی

نبر شناسی سوره مبارکه اعلی – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه اعلی – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه اعلی – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه اعلی –…

نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه

نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه غاشیه –…

نبر شناسی سوره مبارکه فجر

نبر شناسی سوره مبارکه فجر – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه فجر – آیه ۲ نبر شناسی سوره مبارکه فجر – آیه ۳ نبر شناسی سوره مبارکه فجر –…