دسته بندی نشده

ایجاد احساسات و حالت در صدا

عواملی مانند تحریر، گلیساندو، ویبره و داینامیک از جمله موارد مهمی است که باعث ایجاد حالت در صدا و احساسات در صوت می شود.

سبک بسته و باز

در تقلید باید به موضوع سبک بسته و باز توجه گردد: سبک بسته – در سبک بسته ایجاد دخل و تصرف لحنی امکان پذیر نیست و دخل و تصرف در...

کنش در صدا

منظور از کنش در صدا، آن انرژی و نیرویی است که خواننده برای ایجاد تأثیر در شنونده صرف می‌کند. عوامل مختلفی در ایجاد کنش در صدا نقش اساسی دارد. قالب...

مسئله اصالت

در خصوص مسئله اصالت میان اندیشمندان اختلاف نظراتی وجود دارد که به چند مورد اشاره می گردد. بعضی از صاحب نظران اصالت را در حوزه های مختلف بررسی کرده اند...

مسائل کیفی تحرک

مسائل کیفی که در تحرک مورد نظر قرار می گیرد شامل مواردی همچون سرعت جابجایی درجات صدا، کیفیت جابجایی درجات، تکرار درجه صوتی، پرش، گلیساندو، فرم قفلات، تحریرها و …...

اهمیت مدل لحنی تلاوت

مدل لحنی تلاوت، کیفیت آهنگ پردازی و فرم سازی موسیقایی تلاوت را مشخص می کند. بر اساس کیفیت تنغیم، می توان کیفیت تنغیم را به دو دسته تنغیم محض و...

بیان واضح و متقن

یکی از مواردی که در کیفیت بیان واضح و متقن تأثیر زیادی دارد، ورزیده بودن ماهیچه زبان است و برای ورزیده کردن زبان می توان از تلفظ حرف راء و...

حروف صداده و حروف صداگیر

از جمله موارد بسیار مهم در پردازش صدا توجه به کیفیت صوتی حروف است و بر همین اساس، حروف به دو حروف صداده و حروف صداگیر تقسیم می شوند.

هنر خوانندگی یعنی هنر مهارت صدا

عدم کاهش حجم صدا و یکنواخت خواندن موجب ایجاد حالت تنافر و ملال در اجرا می شود. هنر خوانندگی یعنی هنر مهارت صدا و حالت دادن به صدا برای بروز احساسات.

وقف های معنادار

از مهارتهای مهم ترتیلی آن است که قاری به شکلی وقف و وصل کند که معنای جدید و صحیحی را به شنونده القاء کند. در واقع ایجاد تغییر در زاویه...

عوامل فن تعبیرات

در فن تعبیرات عواملی همچون بکارگیری صحیح تکیه های صوتی، جمله بندی، تکرار، نکوص، انتخاب اولین و آخرین آیه، پیدا کردن شاه بیت مفهومی جمله ای که خوانده می شود،...

چهار حوزه در قرائت تخصصی

در قرائت تخصصی، چهار حوزه مطرح است و هر کدام از این بخش ها دارای مهارتهایی می باشد: مهارتهای صوتی           مهارتهای لحنی                مهارتهای لفظی                مهارتهای ترتیلی

آرتیکولاسیون و واریاسیون

ساختارشناسی و بررسی جوانب محتوایی فنی موسیقایی ملودی را آرتیکولاسیون می گویند. واریاسون بر اساس آرتیکولاسیون صورت می گیرد و موجب تقویت تنغیم می گردد. واریاسیون یکی از مهمترین مهارتهای...

علی رسم المضبوط

از اصول قرائت عاصم آن است که بر اساس رسم الخط قرائت می کند که این قاعده تحت عنوان علی رسم المضبوط شناخته می شود.