طه الفشنی

تحلیلی بر سبک استاد طه الفشنی

طه الفشنی از جمله قاریان و افرادی است که در حوزه تلاوت قرآن و انشاد دینی به خوبی کار کرده است. یکی از کسانی که در زمینه انشاد دینی خیلی...