مدیریت جلسه قرآن

استبداد دقت چیست؟

بگذارید قصه بگویم: مدرس وارد کلاس می‌شود و یک مطلب را به‌صورت بسیار علمی و دقیق توضیح می‌دهد. کلاس کاملاً ساکت است. مدرس تصور می‌کند که این سکوت نشانه رضایت...