مقالات حوزه تجوید

علم تجوید

تـجـویـد در لغـت ، مـتـرادف بـا کلمه (تحسین ) به معناى (نیکو گردانیدن ) است و در اصطلاح ، عبارت است از قواعد و دستورهاى صحیح اداء کردن حروف از...

مختصری در خصوص اقراء

📚 مختصری در خصوص اقراء ❎ هیچ کدام از قرائات و روایات و نسبت به بقیه روایات ترجیح ندارد. تا قرن نهم هجری معمولا قرائت عاصم خوانده نمی شده و...

آشنایی با اصول قرائت عاصم در تکبیرات

عاصم در میان قاریان اهل کوفه رتبه و جایگاه اول را دارد. ارجحیت قرائت عاصم نسبت به مابقی قرائات در خوش صدایی، فصاحت کلام و اخذ قرائت با یک واسطه...

مطالبی در خصوص هاء کنایه

✍ هاء کنایه همان هاء ضمیر بوده و از این باب که به مرجع ضمیر اشاره می شود به آن کنایه نیز می گویند. در خصوص هاء کنایه در میان...

مؤلفات مرتبط با کیفیت اداءالحروف

در خصوص کیفیت اداءالحروف که ارتباط مستقیم با کیفیت صدادهی (سونوریته صدا) و کیفیت گیرش و رهش حروف دارد مطرح شده است، لازم است به موارد مرتبط با موضوع مورد...