فایل های صوتی مطالب کارگاه

دانش مفردات قرآن – درس 13

دانش مفردات قرآن – درس 13   ✍🏻 توضیحاتی در خصوص معنای مفهومی و مصداقی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 12

دانش مفردات قرآن – درس 12   ✍🏻 توضیحاتی در خصوص معنای مفهومی و مصداقی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 11

  دانش مفردات قرآن – درس 11    توضیحاتی در خصوص معنای مجازی و حقیقی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 10

  دانش مفردات قرآن – درس 10   📖 مفردات قرآن – درس ۱۰ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص مفهوم معنای لغوی و اصطلاحی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند