دانش مفردات قرآن

دانش مفردات قرآن – درس 13

دانش مفردات قرآن – درس 13   ✍🏻 توضیحاتی در خصوص معنای مفهومی و مصداقی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 12

دانش مفردات قرآن – درس 12   ✍🏻 توضیحاتی در خصوص معنای مفهومی و مصداقی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 11

  دانش مفردات قرآن – درس 11    توضیحاتی در خصوص معنای مجازی و حقیقی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 10

  دانش مفردات قرآن – درس 10   📖 مفردات قرآن – درس ۱۰ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص مفهوم معنای لغوی و اصطلاحی 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 9

دانش مفردات قرآن – درس 9   📖 مفردات قرآن – درس ۹ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص انواع دلالت 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 8

دانش مفردات قرآن – درس 8   📖 مفردات قرآن – درس ۸ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص مفهوم وضع 🎙 مدرس: محمدکاکاوند  

دانش مفردات قرآن – درس 7

دانش مفردات قرآن – درس 7 📖 مفردات قرآن – درس ۷ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص معنی و معنا 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 6

دانش مفردات قرآن – درس 6   📖 مفردات قرآن – درس ۶ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص عوامل و دلایل غرابت الفاظ (بخش دوم) 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 5

دانش مفردات قرآن – درس 5   📖 مفردات قرآن – درس ۵ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص عوامل و دلایل غرابت الفاظ 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 4

دانش مفردات قرآن – درس 4   📖 مفردات قرآن – درس ۴ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص تفاوت مفردات و غریب القرآن 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 3

کلیک و دانلود کنید | دانش مفردات قرآن – درس 3   📖 مفردات قرآن – درس ۳ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص: ادامه توضیح غریب القرآن 🎙 مدرس: محمدکاکاوند

دانش مفردات قرآن – درس 2

  کلیک و دانلود کنید | دانش مفردات قرآن – درس 2   📖 مفردات قرآن – درس ۲ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص: 🔸 تشریح دانش مفردات 🔸 تشریح دانش غریب...

دانش مفردات قرآن – درس 1

کلیک و دانلود کنید | دانش مفردات قرآن – درس 1   📖 مفردات قرآن – درس ۱ ✍🏻 توضیحاتی در خصوص: 🔸دانش مفردات و اهمیت آن 🔸 منظور از...