فن تعبیرات

القاء معنا در تلاوت قرآن کریم

در بحث القاء معنا در تلاوت قرآن کریم مسائل مختلفی مطرح است. القاء به معنی نزدیک شدن دو چیز است. کلمه ملاقات نیز نیز از مشتقات این کلمه می باشد....