انعطاف

اهمیت درجه تونیک

اولین عامل کیفی در اجرا، توجه به درجه تونیک است زیرا موضوعاتی مانند کیفیت و کمیت مدولاسیون، میزان مساحت صدا، انعطاف صدا و مدت صوت را تحت تأثیر مستقیم می...

خودشناسی صوتی و لحنی

یکی قاری موفق، قاری ای است که در موضوعات مختلف، خودشناسی داشته و بر اساس ظرفیتهای صوتی و لحنی خود تلاوت نماید. چند مورد از موارد خودشناسی صوتی شامل موارد...

ابزارهای مهم جلوات لحنی

عواملی مانند تحرک، سرعت، تحریر، مدولاسیون، نحوه انتقال درجات صوتی و انعطاف از ابزارهای مهم بروز جلوات در اجرای اثرات موسیقایی می باشد.  

از نشانه های انعطاف

یکی از نشانه های انعطاف صدا، تعویض سریع جنس و انتقال به جنس بعدی است.