تمرین کردن

نکاتی در خصوص تمرین

تمرین برای سه مرحله زیر مورد توجه است: الف): تمرین برای دوره کردن مطالب آموخته شده ب): تمرین برای تثبیت کردن مطالب آموخته شده ج): تمرین برای فراگیری مطلب جدید...