تمرین

اثرات مهم تمرین روزانه

از اثرات مهم تمرین روزانه، ارتقاء صحت و اصوات ملودی است. همچنین تمرینات صوتی باید با صدای واقعی خواننده باشد.  

اهمیت تکرار و تمرین

تکرار و تمرین موجب می شود تا صورت ذهنی ملودی تبدیل به صورت صوتی گردد و تا زمانیکه آن چیزی که در ذهن وجود دارد تکرار نشود، مهارت در تنغیم...

نکاتی در خصوص تمرین

تمرین برای سه مرحله زیر مورد توجه است: الف): تمرین برای دوره کردن مطالب آموخته شده ب): تمرین برای تثبیت کردن مطالب آموخته شده ج): تمرین برای فراگیری مطلب جدید...