خودشناسی صوتی

خودشناسی صوتی و لحنی

یکی قاری موفق، قاری ای است که در موضوعات مختلف، خودشناسی داشته و بر اساس ظرفیتهای صوتی و لحنی خود تلاوت نماید. چند مورد از موارد خودشناسی صوتی شامل موارد...