رزونانس

اهمیت شناخت فضاهای رزونانس

شناخت فضاهای رزونانس برای موضوع پردازش صدا بسیار لازم و ضروری است. عدم شناخت در تلفظ و صفات حروف از مهمترین دلایل نقص در پردازش صدا می باشد.

رزونانس

توجه به کیفیت رزونانس صدا از جمله موارد بسیار مهم پردازش صدا می باشد. منظور از رزونانس، محلی از دستگاه تکلم است که صدا در آنجا موجب ایجاد لرزش نماید.