صدای تک بعدی

ابعاد ساختاری صوت

اصوات به لحاظ قدرت تنغیم، غنای لحنی و ابعاد ساختاری در سه حالت قابل بررسی هستند: صداهای تک بُعدی مانند اصواتی که نه بم و نه اوج قوی دارند و...