مدولاسیون

انتقال از درجه غماز

از مهمترین موارد مدولاسیون، انتقال از درجه غماز است که در مقامات، جایگاه متفاوتی دارد و از نوع مدولاسیون همعرض محسوب می شود.

مدولاسیون پرده

بهره گیری از شیوه های مختلف مدولاسیون پرده بر زیبایی و جاذبه اجرای ملودی می افزاید. مدولاسیون پرده به صورت کلی به دو دسته پرشی و پویشی تقسیم می شود.

مدلاسیون پرده

مدلاسیون پرده به شکل های مختلف قابل اجراست و تنوع در مدولاسیون پرده موجب تنوع در اجرای ردیف ها می شود. این مسئله به شکل تلوین و شکل بافت موسیقایی...

۱۰ سرفصل اساسی و محوری در موضوع فرم

در موضوع فرم، ۱۰ سرفصل اساسی و محوری وجود دارد و بر این اساس، موضوع فرم بررسی می شود: الف): الگوی تونالیته و تونیک – تونالیته به قسمتی از صدا...

پنج موضوع اساسی هر تلاوت

پنج موضوع اساسی که در هر تلاوتی باید به آن توجه کرده و تلاوت را بر اساس آن ارتقاء داد: درجه تونیک               ردیف                 مدولاسیون                      اوج                    تحرک

سه نوع مدولاسیون در تلاوت قرآن

در تلاوت قرآن سه نوع مدولاسیون وجود دارد: الف): مدلاسیون از نوع تغییر پرده صوتی که با اجرای ردیف های داخل مقام حاصل می شود. ب): مدولاسیون از نوع تغییر...

انواع مدولاسیون در تلاوت قرآن

مدولاسیون به سه صورت در تلاوت قرآن انجام می شود: الف): تغییر نغمه در درجه مشترک مانند جابجایی از بیات عجمی به صبا عجمی ب): تغییر پرده مانند جابجایی از...

تلوین

اتصال ردیف های درون یک مقام با یکدیگر یا اتصال ردیف های یک مقام با مقام دیگر تحت عنوان تلوین شناخته می شود. تلوین از ابزارهای مدولاسیون نیز محسوب می...

تسلط بر شیوه های اوج گیری

برای تسلط بر شیوه های اوج گیری لازم است به سه شیوه تمرین نمود: الف): شیوه آکادمیک یا آموزشی               ب): شیوه کلاسیک یا مسابقه ای                    ج): شیوه مجلسی  

اهمیت قالب لحنی

مهم است که در اجرا، قالب لحنی و روش مدولاسیون، موجب ارتقاء قدرت تنغیم و بکارگیری هر سه مدل مدولاسیون پرده، ملودی، پرده – ملودی در اجرا گردد.    

ابزارهای مهم جلوات لحنی

عواملی مانند تحرک، سرعت، تحریر، مدولاسیون، نحوه انتقال درجات صوتی و انعطاف از ابزارهای مهم بروز جلوات در اجرای اثرات موسیقایی می باشد.  

اهمیت تعداد و نوع مدولاسیون

تعداد و نوع مدولاسیون در تنغیم اثر مستقیم می گذارد و لازم است در تلاوت از سه مدل مدولاسیون استفاده شود: الف): مدولاسیون از نوع تغییر پرده صوتی ب): مدولاسیون...