نت پایه

اهمیت درجه تونیک

اولین عامل کیفی در اجرا، توجه به درجه تونیک است زیرا موضوعاتی مانند کیفیت و کمیت مدولاسیون، میزان مساحت صدا، انعطاف صدا و مدت صوت را تحت تأثیر مستقیم می...

اهمیت نت تونیک

نت تونیک ارتباط مستقیم با مساحت صدا، ردیف لحنی و روش اوج گیری دارد. همچنین نت تونیک با احساسات خواننده، اجرای راحت و روان، و قدرت در اجرای مهارتها نقش مستقیم...