پردازش صدا

اهمیت شناخت فضاهای رزونانس

شناخت فضاهای رزونانس برای موضوع پردازش صدا بسیار لازم و ضروری است. عدم شناخت در تلفظ و صفات حروف از مهمترین دلایل نقص در پردازش صدا می باشد.

در تقلید دو چیز تقلید می شود

      در تقلید دو چیز تقلید می شود:       الف): تقلید از ملودی                 ب): تقلید از کیفیت پردازش صدا تقلید صرف از ملودی در دوره تقلید...

اولین مرحله عملی مسئله پردازش صدا

اولین مرحله کارهای عملی مسئله پردازش صدا، شناخت جایگاه تولید مصوتها و نحوه ادای آنها می باشد. شناخت مصوتها باعث قرار گرفتن صدا در جای مناسبشان خواهد شد.  

پردازش صوت

مبحث پردازش صوت در سه حوزه مطرح است: الف): در حوزه فرکانس که مربوط به اجرای صحیح فواصل و درجات صوتی است. ب): در حوزه شدت صوت که مربوط به...