آشنایی با فن تنویعات صوتی

⭕️ توضیح مختصر آنکه در تلاوت قرآن، صدای قاری در فضای صوت انفمی می باشد یعنی صدای انف (خیشوم) + صدای فم (جوف یا دهان) فلذا در اجرای این فن، صدای قاری میان فضای بینی و دهان در حالت جابجایی و تغییر می باشد. بهترین موضع اجرای این تکنیک نیز، مواضع غنه می باشند. در اجرای این فن، طنین صدا به شکل مطلوب تغییر می کند و بلامانع است. مهمترین اثر مطلوب اجرای این تکنیک، کاهش شدت و حجم صدا در فضای خیشوم بوده و با رعایت بعضی دیگر از تکنیک ها، موجب قرار گرفتن صدا در سقف دهان خواهد شد.
در قطعات زیر به ترتیب ابتدا صدای استاد عبدالفتاح شعشاعی، سپس استاد طه الفشنی و سپس استاد محمدصدیق منشاوی را گوش دهید.

توضیحاتی در خصوص فن تنویع در صوت

فن تنویع – عبدالفتاح شعشاعی

فن تنویع – طه الفشنی

فن تنویع – محمد صدیق منشاوی

مطرح شده در جلسه ۲۴ خردادماه ۹۶ مجم قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 154