آفت دوری از تمرینات

عدم تمرینات روزانه و دوری از تمرین موجب کاهش توانمندی خلاقیت های ذهنی و موسیقایی می شود.


تعداد بازدید: 147